Wild Boar

Santosh Shyam
Details: 
Santosh Shyam
SKU: Gond-18

Santosh Shyam - Patangarh, Madhya Pradesh State, India
c.2012
Acrylic on paper
(11" h. x 14" w. )

$220