Guajiro con Girasol

Guajiro con Girasol
Details: 
Guajiro con Girasol
Read more about this artist: 

Cienfuegos, Cuba, c. 2018
Linoleum cut on paper, #5/10 (6” x 5” on 11" x 8 1/2" sheet).

Country: 
SKU: RGE-2103

$65